kajian muslim

 • SURAT AL-QURAN / HOME /
  13 Jul 2016

  Bacaan Surat At-Takwir Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

  Bacaan Surat At-Takwir… “Bismillahirrahmanirrahiim” “Idzaasy syamsukuwwirat”“Waidzaannujumungkadarat”“Waidzal jibaalusuyyirat”“Waidzal  isyaa ru uth thilat”“Waidzaal wuhuusyu husyirat”“Waidzal bihaarusujjirat”“Waidzaannufuu suzuwwijat”“Waidzaal mau’udatu su’ilat”“Bi ayyidzambing qutilat”“Waidzaash shuhufunu syirat”“Waidzaas samaa ukusyithat”“Waidzaal jahiimusu-i irat”“Waidzaaljannatu uzlifat”“Alimat nafsummaa ahdharat”“Falaa uqsimubiljunnas”“Aljawaarilkunnas”“Wallaili idzaa as as”“Wash shubhi idzaa tanaffas”“Innahulaqaulعrasuuling ن
 • SURAT AL-QURAN / HOME /
  12 Jul 2016

  Bacaan Surat Al-Infitar Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

  Surat Al-Infitar… Bacaan Surat Al-Infitar… “Bismillahirrahmanirrahiim”“Idzaassamaa ungfatharat”“Waidzaalkawaa kibung ta tsarat”“Waidzaal bihaarufujjirat”“Waidzaal qubuurubu’ tsirat”“Alimat nafsummaa qad damat wa’ akh khorat”“Yaa ayyuhaal ingsaanumaa gharrakabirabbikal kariim”“Al ladzii kholaqaka fasawwaa kafa’adalak”“Fii ayyishuuratimmaa syaa’ arakkabak”“Kallaa bal tukadz dzibuuna biddiin”“Wainna alaikum lahaafizhiin”“Kiraamangkaa tibiin”“Ya’lamuunamaa taf’aluun”“Innal abraaralafii na’ iiim”“Wa innalfuj jaaralafiija hiim”“Yashlau nahaa yaumaddiin”
 • SURAT AL-QURAN / HOME /
  11 Jul 2016

  Bacaan Surat Al-Muthaffifin Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

  Bacaan Surat Al-Muthaffifin   “Bismillahirrahmanirrahiim” “Wailullil muthaffifiin”“Alladziina idzaktaluu alannaa siyastaufuun”“Waidzakaaluuhum awwazanuuhum yukhsiruun”“Alaayazhunnu uulaaika annahummab uu tsuun”“Liyaumin azhiim”“Yauma yaquumunnaa sulirabbil aalamiin”“Kallaa innakitaabal fujjaa rilafii sijjiin”“Wamaa adraa kamaa sijjiin”“Kitaabummar quum”“Wailuyyauma idzillil mukadz dzibiin”“Alladziina yukadz dzibuuna biyaumiddiin”“Wamaa yukadz dzibu buhii illaa kullu mu’tadin atsiim”“Idzaa tut la alaihi aayaatunaa qaala asaa thiirul awwaliin”“Kallaa bal raaana alaaquluubihimmaa kaanuu yaksibuun”“
 • SURAT AL-QURAN / HOME /
  10 Jul 2016

  Bacaan Surat Al-Insyiqaq Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

  Surat Al-Insyiqaq adalah surat ke 84 dalam Al-Quran yang artinya “Terbelah”, Surat ini terdiri atas 25 ayat dan termasuk kepada golongan surat makkiyyah, Surat yang di turunkan setelah surat al-infitar ini bisa kita lihat pada Al-Quran tepatnya pada juz 30, Berikut kami sajikan Bacaan dan terjemaahan surat Al-Insyiqaq dan terjemaahannya dalam bahasa indonesia… “Bismillahirrahmanirrahiim” “Idzaassamaa ‘ungtsaqqat”“Wa’adzinat lirabbihaa wahuqqat”“Waidzal ardhumuddat”“Wa alqat maa fiihaa watakhollat”“Wa’ adzinat lirabbihaa wahuqqat”“Yaa ayyuhaal ingsaanu innaka kadihun ilaa rabbika kad hang famulaaqiih”“Fa ‘amma man uutiya kitaabahu biyamiinih”“Fas
 • SURAT AL-QURAN / HOME /
  9 Jul 2016

  Bacaan Surat Al-Buruj Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

  Surat Al-Buruj Surat Al-Buruj adalah surat ke 85 dalam Al-Quran yang terdiri dari 22 ayat, surat ini terdapat pada juz 30… “Bismillahirrahmanirrahiim”“Dengan menyebut nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang” “Wassamaa’i dzaatil buruuj”“Demi langit yang mempunyai gugusan bintang” “Walyaumil mau uudd”“Dan demi hari yang dijanjikan” “Wasyaahidiwwamasyhuudd”“Demi yang menyaksikan dan yang di saksiakan” “Qutila ash haabul ukhduudd”“Binasalah orang-orang yang membuat parit yaitu para pembesar najran di yaman” “Annari dzaatil waquudd”“Yang berapi yang mempunyao kayu bakar” “Idz hum alaihaaqu uudd”“Ketika mere
 • SURAT AL-QURAN / HOME /
  8 Jul 2016

  Bacaan Surat Ath-Thaariq Dan Terjemaahannya Dalam Bahasa Indonesia

  Surat Ath-Thaariq  سورة الطارق Surat Ath-thaariq adalah surat ke 86 dalam Al-Quran, Arti dari Ath-Thaariq sendiri adalah “Yang datang di malam hari”, Surat Ath-Thaariq ini termasuk kepada golongan surat makkiyyah yang terdiri dari 17 ayat di dalamnya, nama Surat ath-thaariq di ambil dari ayat pertama  وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ , Berikut kami sajikan bacaan dan terjemaahan surat Ath-Thaariq… http://www.kajianmuslim.net/2016/07/bacaan-surat-ath-thaariq-dan-terjemaahannya-dalam-bahasa-indonesia.html
 • SURAT AL-QURAN / HOME /
  8 Jul 2016

  Terjemaahan Surat Al-A-La

  Surat Al-A’la  سورة الاعلى Al-A’la yang berarti yang paling tinggi, Surat Al-A’la adalah surat ke 87 dalam Al-Quran, Surat ini termasuk kepada golongan surat makkiyyah yang terdiri dari 19 ayat, Berikut ini kajian muslim menyajikan Bacaan dan terjemaahan Surat Al-A’la… http://sundawiun.blogspot.co.id/2016/05/bacaan-surat-al-ala-dan-terjemaahannya-dalam-bahasa-indonesia.html Bacaan Surat Al-A’laTerjema’ahan Surat Al-A’laInformasi Surat Al-A’la Itulah bacaan dan terjemaahan surat Al-A’la, Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kita semua…
 • PANDUAN SHALAT /
  7 Jul 2016

  SHOLAT 5 WAKTU

  Sholat wajib lima waktu adalah sholat yang tidak boleh di tinggalkan oleh seluruh umat muslim yang sudah baligh dan berakal, kecuali bagi perempuan yang sedang nifas atau haid, shoalt juga termasuk kepada rukun islam ke dua… http://sundawiun.blogspot.co.id/2016/05/bacaan-niat-shalat-wajib-5-waktu-lengkap-dengan-terjemaahannya.html 1. Sholat isya dilakukan sebanyak empat roka’at… http://www.kajianmuslim.net/2016/05/bacaan-niat-shalat-fardhu-isya-dan-terjemaahannya.html 2. Sholat Shubuh dilakukan sebanyak dua roka’at… http://www.kajianmuslim.net/2016/05/niat-shalat-fardhu-shubuh-dan-terjemaahannya.html 3. Sholat dzuhur dilakukan sebanyak empat roka’at… http://www.kajianmuslim.net/2016/05/niat-shalat-fardhu-dzuhur-dan-terjemaahannya.html 4. Sholat as
 • HOME /
  10 May 2016

  asalamu alaikum...

  asalamu’ alaikum…
 • HOME /
  10 May 2016

  Hello Blogdetik!

  Selamat datang di kajian muslim Sunting atau hapus postingan ini dan tetap menulis di blog.detik.com

Author

KAJIAN MUSLIM

Recent Comments